CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 207/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

08/09/99

Người kư PCT- Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 98/1999/QĐ-UB ngày 10/05/1999 của UBND tỉnh ( ban hành Quy định tạm thời một số chính sách đối với cán bộ đi học và chế độ bồi dưỡng cho giảng viên , báo cáo viên )
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

207_1999_QD_UB.doc 37(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470