CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1278/ QĐ-UBND
Ngy k

29/06/2007

Người k Nguyễn Tấn Hưng
Trch yếu Về việc ban hnh thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng k trại nui v quản l động vật hoang d
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
,
4. QĐ 1278 TỈNH.doc 24(Kbytes)
KM THEO QĐ 1278 TỈNH.doc 36(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470