CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 27/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

04/07/2018

Người kư Huỳnh Thị Hằng
Trích yếu Băi bỏ quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

27 tinh.pdf 50(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470