CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 205/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

03/09/99

Người kư PCT-Trương Tấn Thiệu
Trích yếu V/v Ban hành Hướng dẫn lập Dự toán công tŕnh XDCB theo Luật Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
, , , , ,
205_1999_QD_UB.doc 33(Kbytes)
205_1999_QD_UB_HUONGDAN_KEMTHEO.doc 51(Kbytes)
205_1999_QD_UB_PHULUC1_2.doc 87(Kbytes)
205_1999_QD_UB_PHULUC3.doc 52(Kbytes)
205_1999_QD_UB_PHULUC4.doc 56(Kbytes)
205_1999_QD_UB_PHULUC5.doc 46(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470