CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1783/ QĐ-UBND
Ngy k

21/08/2007

Người k Nguyễn Tấn Hưng
Trch yếu Về việc ph duyệt kết quả đấu thầu gi thầu: Thiết kế quy hoạch Khu du lịch sinh thi Trảng cỏ Bu Lạch x Đồng Nai, huyện B Đăng, tỉnh Bnh Phước
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

7. QĐ 1783 TỈNH.doc 25(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470