CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnChỉ thị UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20192019
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Show details for 20122012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Hide details for 20072007
Show details for 8/20078/2007
Show details for 7/20077/2007
Hide details for 6/20076/2007
9/2007/CT-UBND26/06/2007Attachment IconVề việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú
8/2007/CT-UBND08/06/2007Attachment IconVề việc tăng cường thực hiện Chỉ thị 34/1999/CT-TTg
và Chỉ thị 03/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
đối với công tác BVCS&GD trẻ em giai đoạn 2007 - 2010
trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
7/2007/CT-UBND01/06/2007Attachment IconVề công tác pḥng, chống lụt băo, giảm nhẹ thiên tai
và t́m kiếm, cứu nạn năm 2007
Show details for 3/20073/2007
Show details for 2/20072/2007
Show details for 1/20071/2007
Show details for 20062006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470