CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hnhHĐND-UBND cấp huyện
 

        Số/K hiệu Ngy Tm tắt nội dung
Hide details for UBND thị x Đồng XoiUBND thị x Đồng Xoi
Show details for Chỉ thị UBND thị x Đồng XoiChỉ thị UBND thị x Đồng Xoi
Show details for Quyết định UBND thị x Đồng XoiQuyết định UBND thị x Đồng Xoi
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470