CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20092009
Show details for 20082008
Show details for 20072007
Show details for 20062006
Hide details for 20052005
Hide details for 11/200511/2005
18/2005/NQ-HĐND30/11/2005Attachment IconV/v : ban hành Quy định về chính sách đào tạo , bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực
14/2005/NQ-HĐND30/11/2005Attachment IconVề dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470