CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for 20202020
Show details for 20192019
Show details for 20182018
Show details for 20172017
Show details for 20162016
Show details for 20152015
Show details for 20142014
Show details for 20132013
Hide details for 20122012
Show details for 12/201212/2012
Show details for 11/201211/2012
Show details for 10/201210/2012
Show details for 9/20129/2012
Show details for 7/20127/2012
Show details for 6/20126/2012
Hide details for 5/20125/2012
17/2012/QĐ-UBND31/05/2012Attachment IconV/v quy định quản lư và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
16/2012/QĐ-UBND30/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế quản lư Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
15/2012/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế quản lư nhà cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
14/2012/QĐ-UBND23/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công thương tỉnh B́nh Phước
13/2012/QĐ-UBND23/05/2012Attachment IconPhê duyệt Đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh B́nh Phước đến năm 2020
12/2012/QĐ-UBND08/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế quản lư nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
11/2012/QĐ-UBND03/05/2012Attachment IconSửa đổi, bổ sung Khoản 15 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh)
Show details for 4/20124/2012
Show details for 3/20123/2012
Show details for 2/20122/2012
Show details for 20112011
Show details for 20102010
Show details for 20092009
Show details for 20082008
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470