CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnQuyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Hide details for 3/20063/2006
36/2006/QĐ-UBND28/03/2006V/v : ban hành chương tŕnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2006
35/2006/QĐ-UBND23/03/2006Attachment IconV/v : thành lập Ban quản lư rừng pḥng hộ Đồng Nai
34/2006/QĐ-UBND22/03/2006V/v : thành lập Hội đồng Giáo Dục Quốc pḥng Tỉnh
33/2006/QĐ-UBND20/03/2006V/v : phê duyệt đề án chuyên đổi Lâm trường Minh Đức thành Ban quản lư rừng pḥng hộ Minh Đức
31/2006/QĐ-UBND20/03/2006V/v : phê duyệt Đề án chuyển đổi Lâm trường Bù Đốp thành Ban quản lư rừng pḥng hộ Bù Đốp
29/2006/QĐ-UBND20/03/2006V/v : phê duyệt đề án chuyển đổi lâm trường Bù Gia Mập thành ban quản lư rừng pḥng hộ Đắk Nhau
28/2006/QĐ-UBND16/03/2006V/v : ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lư rừng pḥng hộ trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
27/2006/QĐ-UBND09/03/2006V/v : ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo Tỉnh B́nh Phước
26/2006/QĐ-UBND09/03/2006V/v : thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng giáo dục quốc pḥng tỉnh B́nh Phước
25/2006/QĐ-UBND06/03/2006V/v : sửa đổi Điều 2 của Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND
24/2006/QĐ-UBND03/03/2006V/v : hủy bỏ điểm C , mục 4 và bổ sung điểm f , mục 1 chỉ thị số 19/2005/CT-UBND ngày 7/11/2005 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lư văn bản quy phạm pháp luật
23/2006/QĐ-UBND03/03/2006V/v : ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê
22/2006/QĐ-UBND03/03/2006V/v : Ban hành giá bán tối thiểu lâm sản tịch thu , lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên , rừng trồng và mức chi phí khai thác , vận chuyển , vận xuất trên địa bàn tỉnh B́nh Phước
Show details for 2/20062/2006
Show details for 1/20061/2006
Show details for 20052005
Show details for 20042004
Show details for 20032003
Show details for 20022002
Show details for 20012001
Show details for 20002000
Show details for 19991999
Show details for 19981998
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470