CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
Show details for Chỉ thị Chủ tịch UBND tỉnhChỉ thị Chủ tịch UBND tỉnh
Show details for Chỉ thị của Chủ tịchChỉ thị của Chủ tịch
Show details for Chỉ thị UBND tỉnhChỉ thị UBND tỉnh
Show details for Quyết định của Chủ tịchQuyết định của Chủ tịch
Show details for Quyết định QPPLQuyết định QPPL
Hide details for Quyết định UBND tỉnhQuyết định UBND tỉnh
Show details for 20202020
Hide details for 20192019
Show details for 12/201912/2019
Show details for 11/201911/2019
Show details for 10/201910/2019
Show details for 9/20199/2019
Show details for 8/20198/2019
Show details for 7/20197/2019
Show details for 6/20196/2019
Show details for 5/20195/2019
Show details for 4/20194/2019
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470