CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 5/ NQ-HĐND
Ngày kư

23/07/2010

Người kư Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu Về Kế hoạch biên chế sự nghiệp Văn hoá, thông tin, thể thao và sự nghiệp khác năm 2010 - 2011
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:
,
NQ 05 TINH.doc 37(Kbytes)
KT NQ 05 TINH.doc 154(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470