CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phn loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 14/ 2012/NQ-HĐND
Ngy k

06/08/2012

Người k Nguyễn Tấn Hưng
Trch yếu Về bi bỏ một số quy định về lệ ph đăng k nui con nui tại Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngy 29/7/2008 của Hội đồng nhn dn tỉnh về mức thu lệ ph đăng k hộ tịch
Cơ quan ban hnh HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

14 tinh.doc 32(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470