CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phn loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ 2007/NQ-HĐND
Ngy k

18/07/2007

Người k Nguyễn Hữu Luật
Trch yếu Điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư xy dựng cơ bản, vốn chương trnh mục tiu năm 2007
Cơ quan ban hnh HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:
,
2. NQ 02 TỈNH.doc 30(Kbytes)
KM THEO NQ 02 TỈNH.doc 166(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470