CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Phân loại văn bảnNghị quyết HĐND tỉnh
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 7/ NQ-HĐND
Ngày kư

05/07/2019

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Về việc điều chỉnh Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh B́nh Phước năm 2017
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phần loại Nghị quyết HĐND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

07 hdnd.pdf 67(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470